ඉතිහාසයක ලේ මතක

සමූල ඝාතනය 🔴වචනයේ ගැඹුර සොයා බැලිය යුතු නැත. වදන ඇසූ පමණින් එහි දරුණු ස්වරය අපගේ මුවගට දැනෙනවා. මෙය තේරුම් ගැනීමට අපට කවුරුන් හෝ ඉලක්කම් සසඳා ලබා දිය යුතු නැත. 👀…

Continue Readingඉතිහාසයක ලේ මතක

End of content

No more pages to load