බලමුද නියම ඇනිමේ තුනක් ? | 𝒯𝑜𝓅 𝟥 𝒜𝓃𝒾𝓂𝑒 𝒾𝓃 𝒮𝓅𝓇𝒾𝓃𝑔 𝟤𝟢𝟤𝟣

2021 අවුරුද්දත් ඉක්මණින්ම ඉවර වේගෙන යනවනේ.😪 ඉතින් මේ අවුරුද්දේ දැන් season එකකුත් ඉවර වෙලා. තවත් season එකක් ගෙවී ගෙන යනවා. ආපහු හැරිලා බැලුවොත් මොනවද ඔයාලා මේ අවුරුද්දක් පුරාවට කලේ. හරි…

Continue Readingබලමුද නියම ඇනිමේ තුනක් ? | 𝒯𝑜𝓅 𝟥 𝒜𝓃𝒾𝓂𝑒 𝒾𝓃 𝒮𝓅𝓇𝒾𝓃𝑔 𝟤𝟢𝟤𝟣

End of content

No more pages to load