රජෙකුගේ ගොතය | 𝕶𝖎𝖓𝖌’𝖘 𝕾𝖕𝖊𝖊𝖈𝖍

චිත්‍රපටයක් නිර්මාණයට අවශ්‍ය වන්නේ නිර්මාණශීලී අදහසක් පමණයි කිවුවොත් ඔබ පිලිගන්නවද?🤷🏻‍♂️ ඔව්, ඇත්තටම ඉතා පුංචි කාරණාවක් යොදාගෙන වුවත් අති සාර්ථක සිනමා නිර්මාණයක් බිහි කරන්න පුලුවන්. 😉 ගො…..ගො…..ගො….. ගොත ගැසීම🙄🥴 යම් පුද්ගලයෙක්…

Continue Readingරජෙකුගේ ගොතය | 𝕶𝖎𝖓𝖌’𝖘 𝕾𝖕𝖊𝖊𝖈𝖍

𝔗𝔥𝔢 𝔉𝔞𝔱𝔥𝔢𝔯

තාත්තා💕🤗, අපේ ජීවිතයේ අපිට ආදරය රැකවරණය කියා දුන්නු ලබා දුන්නු දෙන්නාගෙන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ විදියේ තවත් තාත්තා කෙනෙක් ගේ මහලු අවදියේ ගතවන කතාවක් තමයි අද කියන්න යන්නේ.The Father❤️✨ The Father…

Continue Reading𝔗𝔥𝔢 𝔉𝔞𝔱𝔥𝔢𝔯

End of content

No more pages to load