අලුත් වුන ඩිසි ලෝකය ගැන දැනගමු !

අලුත් වුන DC Universe එක 💯🖤 DC කොමික් කියෝන අය දන්නවා දැන් මුලු dc omniverse එකම කනපිට ගහලා ඉන්නේ death metal event එකෙන් පස්සේ .දැන් කොමික් කියවන්නේ නැති කට්ටිය උඩ…

Continue Readingඅලුත් වුන ඩිසි ලෝකය ගැන දැනගමු !

End of content

No more pages to load