𝘉𝘳𝘪𝘥𝘨𝘦 𝘵𝘰 𝘛𝘦𝘳𝘢𝘣𝘪𝘵𝘩𝘪𝘢 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴

සිනමා නිර්මාණයකට පුලුවන් ඔබව ප්‍රීතියට පත්කරන්නත්😀, ඔබව හඬවන්නත්🥺. නමුත් තවත් චිත්‍රපට ඔබව මනෝ ලෝකයක් තුළින් ඔබේ ඇතුළත හැඟීම් හාරා අවුස්සන්නේ ඔබට සාමාන්‍ය ජීවිතයේ හැඟීම් පවා මොහොතකට අමතක කරවාලමින්.💞 පොඩි ළමයින්ගේ…

Continue Reading𝘉𝘳𝘪𝘥𝘨𝘦 𝘵𝘰 𝘛𝘦𝘳𝘢𝘣𝘪𝘵𝘩𝘪𝘢 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴

End of content

No more pages to load