සිකුරාදා දින ආදායම ඩොලර් මිලියන 90ක්, 7වන විශාලතම opening ඩේ ආදායම විදිහට වාර්තා වෙනවා රටේ තත්වය එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ NWH එක්ක බලද්දි ගොඩාක් පහල මට්ටමක තමයි ආදායම් තියෙන්නේ SriCOM #DoctorStrangeInTheMultiversOfMadness

Netflix ලට නඩු පිට නඩු🙂👍

🗞| Netflix is being sued by its own share holders over subscriber slump ඔයාලා දන්නවා ඉතින් පහුගිය මාස කීපයෙදි Netflix ලගෙ Subscription ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් විශාල පහල බැසීමක් උනා…

Franchise එකේ 7 වන චිත්‍රපටයේ පළමු කොටස 2023 ජූලි 14 වනදා සිනමාශාල වලට නිකුත් කරන අතර, දෙවන කොටස 2024 ජූනි 24 වන දින සිනමාශාල වලට නිකුත් කරේ. #SriCOM #MissionImpossible

Infinity Wardලා Mordern Warfare ගේම් එකේ ටයිටල් එක සහ ලොගෝ එක රිවීල් කරල තියෙනවා.. Rumors වල කියන විදිහට කතාව යන්නේ U.S. special forces එක විසින් Colombian මත් ද්‍ර්වය ජාවාරම් කරුවන්…